Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Сургалтын журам

Батлав:ИТС-ийн сургалт эрхэлсэн орлогч захирал     Д.Баатархүү

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭХ КАЛЕНДАРЧИЛСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

д/д Төлөвлөгөөт ажил Эцсийн хугацаа Гүйцэтгэсэн байх ажлын агуулга Баталгаажих үр дүн Тайлбар
1. Төгсөх ангийн оюутны тушаал гаргах X/15 Бакалаврын журмын дагуу ИТС-ийн захирлын тушаалаар Захирал хүндэтгэлийн байдалтай сургуулийн хэмжээнд зарлана.
2. Төгсөлтийн ажлын удирдагч сэдвийг батлуулах XI/1 Мэргэжлийн тэнхимүүд мэргэжлийн хөтөлбөрийн зорилго, зорилтод  нийцсэн төгсөлтийн ажлын сэдэв танилцуулсан байх ИТС-ийн захирлын тушаалаар Төгсөх ангийн оюутан хамрагдана.
3. Инженерийн асуудлыг тодорхойлж ажлын зорилго, зорилт, арга зүй, төлөвлөгөө гаргах XII/1 Хийх ажлын талаар танилцуулга хийнэ A1 форматаар постер бэлтгэж, үзэсгэлэнд оролцсон байна Багш, оюутан, ажил олгогчоос зөвлөгөө авна.
4. Техникийн механикийн болон онолын холбогдох тооцоо хийх I/15 Эссэ бичиж танилцуулсан байна. Тэнхимийн хурлаар хэлэлцүүлэх, тэмдэглэх Техникийн зөвлөх томилох
5. Төгсөлтийн өмнөх дадлага хийх II/15 Удирдагч багшийн удирдлагаар 14 хоног төгсөлтийн ажлын чиглэлийн дагуу дадлага хийнэ.
 
Дадлагын тайлан хамгаална. Биет загвар гаргаж, туршсан байна.
6. Төгсөлтийн ажлын урьдчилсан хэлэлцүүлэгт орох III/15 50 доошгүй хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Тэнхимийн хурлын тэмдэглэл Төгсөлтийн ажлын бичиглэл, ажлын зураг файлаар , биет бүтээл
7. Төгсөлтийн ажлын урьдчилсан хамгаалалт IV/1 80 доошгүй хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Тэнхимийн хурлын тэмдэглэл Төгсөлтийн ажлын бичиглэл, ажлын зураг хэвлэгдэж гарсан байна, /Биет бүтээл/
8. Бүтээлийн үзэсгэлэн гаргах Өмнөх өдөр 100  хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах, ашиглах заавар, техникийн баримт бичгийг боловсруулах
9. Жинхэнэ хамгаалалт IV/30 Мэргэжлийн комисс Төгсөлтийн ажлаар олгох ур чадварыг үнэлж, сайжруулах санал өгөх

Зорилго:Төгсөх ангийн оюутан өөрийгөө хөгжүүлэх, цаг хугацааг үр дүнтэйашиглах,төлөвлөсөн ажилдаа хариуцлагатай хандах, инженерийн ёс зүйг эрхэмлэн ажиллах,мэргэжлийн хөтөлбөрийн хороо хяналт тавьж, туслалцаа үзүүлэхэдкалендарчилсан төлөвлөгөөний зорилго  оршино.


Механик инженерийн тэнхим

 Мэргэжлийн хөтөлбөрийн  хороо

 
МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ
facebook twitter rss rss rss

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас: 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn